دکتر صانعی به عنوان مسئول امور بهداری رزمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی شد.

دکتر صانعی به عنوان مسئول امور بهداری رزمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی شد.

نشست مشترک دکتر شیروانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نصرالله فتحیان مسئول موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از معاونین دانشگاه چهارشنبه ۱۳ بهمن برگزار شد. در این جلسه دکتر صانعی به عنوان مشاور و مسئول امور بهداری رزمی در دانشگاه معرفی گردید....