شهید محسن بلندیان

شهید محسن بلندیان

شهيد محسن بلنديان بخشي از زندگي نامه:      در آذرماه سال 1338 در شهر خون و قيام؛ قم در خانواده اي مذهبي، متدين و مومن، كودكي پا به عرصه هستي گذاشت كه نام او را محسن گذاشتند و اين تقدير الهي بود كه اين كودك تا انتهاي نيكي و احسان، ...