شهید علیرضا کوهستانی

شهید علیرضا کوهستانی

شهیدی که از شهدای آینده خبر  داشت حدود دو ماه به عملیات کربلای 5 مانده بود. یکی از روزها، نزدیک ساعت 10 صبح بود که جانشین بهداری لشکر ویژه ی 25 کربلا، برادر علیرضا کوهستانی عده ای از بچه های بهداری را صدا زد و گفت: "بچه ها بیایید می ...