بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

اگر امروز به جمع آوری و افزودن سرمایه دوران دفاع مقدس روی آورده نشود. قطعا دشمن جنگ را آن گونه که باب میل اوست روایت خواهد کرد. بخشی از سخنان سردار نصراله فتحیان مدیر عامل موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در ششمین جلسه هیئت امنا ...
ظرف اصلی تلاش فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، آموزش در دانشگاه هاست

ظرف اصلی تلاش فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، آموزش در دانشگاه هاست

بخشی از سخنان دکتر محمد علی محققی؛ مدیر آموزشی موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در ششمین جلسه هیئت امنا موسسه ...