بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

اگر امروز به جمع آوری و افزودن سرمایه دوران دفاع مقدس روی آورده نشود. قطعا دشمن جنگ را آن گونه که باب میل اوست روایت خواهد کرد. بخشی از سخنان سردار نصراله فتحیان مدیر عامل موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در ششمین جلسه هیئت امنا ...
این ملت همان ملتی است که خرمشهر را آزاد کرد.

این ملت همان ملتی است که خرمشهر را آزاد کرد.

بخشی از سخنان سرلشگر صفوی رئیس هیئت امنا موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در ششمین جلسه هیئت امناء ...