فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به روایت شاهد عینی دکتر معمارزاده

فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به روایت شاهد عینی دکتر معمارزاده

شب گروه های 200 نفری که بیناییشان را از دست داده بودند وارد شهر شدند. دستهایشان روی شانه های هم. یک نفر جلو فانوسی را حرکت میداد و فریاد میزدند کمک...کمک بخش هایی از مستند سپیدجامگان ...
نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

ما در سردشت مواجه شدیم با خیل عظیمی از مردم که شب برگشته بودن خونه شون و کسی توی شهر اعلام نکرده بود که شهر آلوده ست و زن،بچه،پیر مرد و از همه قشری می آمدن و من آن شب چیزی در حدود چهار هزار و پانصد نفر را رفع ...