✅با همت دکتر حیدرپور تقريبا همه دستورالعمل‌‌ها و شيوه‌نامه‌های درماني لازم برای رسیدگی به مجروحان و مصدومان آن سال‌ها تهيه شد. 🔶️او سال 1366 مامور راه‌اندازي مركز بهداري كل شد. علاوه بر تاسیس مرکز بهداری کل که بعدا به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... تبدیل شد، مهم‌ترين كارِ اين سال ...

✅دکتر عوض حیدرپور، یکی از چهره‌های تاثیرگذار در حوزه پزشکی جنگ است. دو سال اول جنگ را به عنوان نیروی رزمی جنگید و بعد با سامان‌دهی بهداری به طبابت برگشت و بیش از پنجاه ماه در جبهه‌ها حضور فعال داشت....