نبض نزدیک / دکتر حیدرعلی داوری

نبض نزدیک / دکتر حیدرعلی داوری

به هزار زحمت پیاده تا اهواز آمدیم. تمام بدنمان می‌سوخت و قرمز شده بود. خودمان را رساندیم به استادیوم. گفتیم عرق سوز شده‌ایم. گفتند عرق سوز چیه؟ شما چه دکتری هستید؟ این شیمیاییه... سریع لباسهایتان را در بیاورید و دوش بگیرید‌‌ 22 مهر سالروز تولد دکتر داوری است تولدتان مبارک ...