فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به روایت شاهد عینی دکتر معمارزاده

فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به روایت شاهد عینی دکتر معمارزاده

شب گروه های 200 نفری که بیناییشان را از دست داده بودند وارد شهر شدند. دستهایشان روی شانه های هم. یک نفر جلو فانوسی را حرکت میداد و فریاد میزدند کمک...کمک بخش هایی از مستند سپیدجامگان ...
نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

ما در سردشت مواجه شدیم با خیل عظیمی از مردم که شب برگشته بودن خونه شون و کسی توی شهر اعلام نکرده بود که شهر آلوده ست و زن،بچه،پیر مرد و از همه قشری می آمدن و من آن شب چیزی در حدود چهار هزار و پانصد نفر را رفع ...
شب خاطره بهداری در آستانه بمباران شیمیایی سردشت

شب خاطره بهداری در آستانه بمباران شیمیایی سردشت

سردار علی صدری؛ مدیر ساماندهی مصدومین شیمیایی در حادثه سردشت دکتر خسرو جدیدی؛ جراح معالج مصدومین شیمیایی دکتر حمید صالحی؛ رزمنده و جانباز شیمیایی جنگ محمد حاجی پور؛ پرستار جانبازان شیمیایی مجری داود صالحی ایستگاه نقاشی اجرای نمایش معرفی کتاب شرح درد اشتیاق زندگی نامه دکتر ...