آقای دکتر …

آقای دکتر …

سرشناسنامه : تاریخ شفاهی به روایت حاج یوسف کشفی آزاد،یوسف،1333-مصاحبه شونده عنوان و نام پدید آور:آقای دکتر ...!: روایت حاج یوسف کشفی آزادک اولین فرمانده بهداری لشگر 14 امام حسین (ع)/مصاحبه،تدوین و تحقیق مرتضی مساح/ویراستار حسینعلی محمدی جزی . مشخصات ظاهری :776ص . شابک: 5-716887-600-978 وضعیت فهرست نویی: یپا موضوع: کشفی آزاد،یوسف،1333----خاطرات ...