اولين سند بين‌المللي خلع سلاح شيميايي

اولين سند بين‌المللي خلع سلاح شيميايي

اولين سند بين‌المللي خلع سلاح شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمكنوانسيون شيميايي اولين سند بين‌المللي خلع سلاحي است كه هدف نهايي آن از بين بردن يك طبقه كامل از سلاح‌هاي كشتار جمعي از طريق كنترل هاي همه جانبه و بين‌المللي است. تهيه و تدوين كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي 24 سال به طول انجاميد. ...
اولين اختراع داروهاي ضد بمب شيميايي

اولين اختراع داروهاي ضد بمب شيميايي

اولين اختراع داروهاي ضد بمب شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمدكتر علي اكبر مشفق استاد دانشكده پزشكي پس از موفق شدن به ساخت بيش از يكصد نوع سنتز داروها و تركيبات جديد كه در جهان براي اولين بار اختراع گرديده است توانست فصل جديدي در داروسازي ابداع نمايد. اين تركيبات كه داراي ...
گزارش اولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيميايي

گزارش اولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيميايي

گزارش اولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيماولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيميايي جنگي، كارشناسان داخلي و خارجي آخرين مطالعات اثرات پزشكي گازهاي شيميايي و بمباران هاي شيميايي رژيم عراق را مورد بررسي قرار داد .اولين كنگره بين‌المللي پزشكي گازهاي شيميايي جنگي با هدف بررسي و تبادل نظر ...
اولين شهر قرباني سلاح‌هاي شيميايي در جهان

اولين شهر قرباني سلاح‌هاي شيميايي در جهان

اولين شهر قرباني سلاح‌هاي شيميايي در جهانبسم الله الرّحمن الرّحيمگسترده حمله ناجوانمردانه شيميايي عراق به منطق مسكوني در حدود ساعت شانزده روز هفتم تير ماه سال 1366 در شهر سردشت – دراستان آذر بايجان غربي – انجام شد كه در اين حمله بيش از هشت هزار نفر از جمعيت غير ...
اولين ياد آوري نام كشور به كار گيرنده سلاح‌هاي شيميايي

اولين ياد آوري نام كشور به كار گيرنده سلاح‌هاي شيميايي

اولين ياد آوري نام كشور به كار گيرنده سلاح‌هاي شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمرييس شوراي امنيت با صدور بيانيه 21 ماه مارس 1986 مطابق با اول فروردين ماه سال 1365 براي اولين بار با يادآوري نام كشور به كارگيرنده سلاح‌هاي شيميايي (عراق)، كاربرد اين گونه سلاح‌ها را در جنگ ايران و ...
اولين اعلام نام به كار برنده سلاح شيميايي

اولين اعلام نام به كار برنده سلاح شيميايي

اولين اعلام نام به كار برنده سلاح شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمبا شروع عمليات والفجر 8 در منطقه فاو در بيستم بهمن 1364 و پيشروي اعجاب انگيز رزمندگان اسلام و عقب نشيني مزدوران بعثي، رژيم عراق بار ديگر به سلاح‌هاي شيميايي متوسل شد و آن را در سطحي وسيع به كار ...
اولين اعزام مصدومان شيميايي به خارج

اولين اعزام مصدومان شيميايي به خارج

اولين اعزام مصدومان شيميايي به خارجبسم الله الرّحمن الرّحيماولين گروه اعزام مصدمان شيميايي شامل 37 تن از مجروحان در هفدهم ماه فوريه سال 1986 مطابق با بهمن ماه سال 1364 جهت معالجه و درمان به سوئد اعزام شدند.همچنين دومين گروه شامل 107 نفر در هفت پرواز جداگانه به بيمارستان ...
اولين معالجه مجروحين در خط مقدم جبهه

اولين معالجه مجروحين در خط مقدم جبهه

اولين معالجه مجروحين در خط مقدم جبههبسم الله الرّحمن الرّحيماولين معالجه مجروحين در خط مقدم در عمليات فتح المبين صورت گرفت. ايجاد درمانگاه و اورژانس در مجاورت خطوط مقدم توسط نيروهاي مهندسي جهاد سازندگي صورت گرفت و هدف از آن كاهش تلفات انتقال مصدومين و مجروحين در هنگام انتقال آنان ...
اولين بيمارستان صحرايي مجهز به اتاق عمل

اولين بيمارستان صحرايي مجهز به اتاق عمل

اولين بيمارستان صحرايي مجهز به اتاق عملبسم الله الرّحمن الرّحيماولين بيمارستان صحرايي مجهز به اتاق عمل در عمليات فتح المبين فرودين 1361 به كار گرفته شد. اين اقدام براي اولين بار در روند جنگ تحميلي شكل گرفت موجب شد با اقدامات و پيگيري هاي اوليه در اين بيمارستان مجروحان زيادي ...
اولين خودروهاي پدافند شيميايي

اولين خودروهاي پدافند شيميايي

اولين خودروهاي پدافند شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيماستفاده مكرر رژيم متجاوز عراق از بمب هاي شيميايي در جبهه ها موجب شد تا طراحان و متخصصان در صدد مقابله با آن برآيند، از اين رو، جهاد سازندگي اصفهان طرح و ساخت خودروهاي پدافند شيميايي را به طور جدي در دستور كار خود ...