نقش فيکساتورهاي خارجي در شکستگي‌هاي باز اندام‌ها

نقش فيکساتورهاي خارجي در شکستگي‌هاي باز اندام‌ها

نقش فيکساتورهاي خارجي در شکستگي‌هاي باز اندام‌هابسمه تعاليبراي آغاز بحث در مورد استفاده از فيکساتور خارجي در مجروحين جنگي اندام بحث را از شکستگي باز اعضاء آغاز مي‌نماييم.کلاًَ شکستگي‌هاي باز را به سه درجه تقسيم مي‌نمايند.درجه I: در اين شکستگي‌ها پوست از داخل به خارج بوسيله نوک تيز ...
ضايعات جنگي در اندام‌ها

ضايعات جنگي در اندام‌ها

ضايعات جنگي در اندام‌هابه نام خداوندبا استفاده از فرصت بدين وسيله از مبتکرين و مسئولين برگزاري اين سمينار تجربيات پزشکي جنگ صميمانه تشکر مي‌نمايم چون بهترين فرصتي خواهد بود که از نظريات و تجربيات همکاران محترم شرکت کننده استفاده نمائيم و بعد با آمادگي بهتر و اطلاع بيشتر در خدمت ...
درمان ضايعات ضربه‌اي روده بزرگ

درمان ضايعات ضربه‌اي روده بزرگ

درمان ضايعات ضربه‌اي روده بزرگمعالجه اختصاصي ضايعات ضربه‌اي روده بزرگ سال‌هاي سال مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، در خاتمه جنگ اول جهاني Primary closure مورد استفاده قرار گرفت. در خاتمه جنگ دوم جهاني exteriorization يا Colostomy پيشنهاد شد.در جنگ کرده‌اي مخلوطي از رزکسيون exterioriasation تجويز شده است ...
تروماي شکم در جبهه‌ها

تروماي شکم در جبهه‌ها

تروماي شکم در جبهه‌هامقدمهميزان آسيب وارده به بافت‌هاي بدن برخورد با گلوله (يا ترکش) بستگي دارد به مقدار انرژي کينتيک حاصله از حرکت گلوله (يا ترکش) است که براساس فرمول زير محاسبه مي‌گردد.بنابراين انرژي سينتيک حاصله نسبت مستقيم دارد با وزن گلوله ضرب در مربع سرعت يعني هرچه وزن ...
ضايعات تروماتيک قفسه صدري

ضايعات تروماتيک قفسه صدري

ضايعات تروماتيک قفسه صدريمقدمه:ضايعات و عوارض قفسه صدري که در مدت جنگ تحميلي دوساله در نزد رزمندگان ما مشاهده شده است بي‌شمار بوده و جهت بازآموزي و انتقال اين تجارب گرانبها به نسل‌هاي آينده و جلوگيري از اشتباهات و بکار بردن روش‌هاي صحيح درماني لازم است که تمام همکاران تجارب ...
انسداد روده، گزارش يک مورد نادر انسداد در مجروحين جنگي

انسداد روده، گزارش يک مورد نادر انسداد در مجروحين جنگي

انسداد روده، گزارش يک مورد نادر انسداد در مجروحين جنگيجواني 24 ساله در جبهه کردستان به علت برخورد ترکش خمپاره بر شکم و دست‌ها و پشت تحت عمل لاپاراتومي و کلستومي قرار گرفته است. شکستگي‌‌هاي کوچک و Compoct در استخوان‌هاي آرنج ديده مي‌شود.در کردستان توسط همکاران جراح تابعه کشور ...
پرفوراسيون‌هاي مري در اثر تروما

پرفوراسيون‌هاي مري در اثر تروما

پرفوراسيون‌هاي مري در اثر ترومامقدمهدر ابتداي قرن حاضر پرفوراسيون‌هاي مري و عفونت مدياستن مرگ‌زا بوده و حتي امروزه نيز با مرگ و مير و عوارض زياد همراه مي‌باشد. تشخيص سريع و زودرس اين عارضه، پيش‌آگهي بهتر نشان مي‌دهد در تجارب پرفوراسيون‌هاي مري در بخش توراکس، اکثر بيماراني که در خطوط ...
بررسي صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگي

بررسي صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگي

بررسي صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگيبسمه تعاليمقدمه:صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگي از نظر تشخيص و درماني از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.کمتر ناحيه‌اي در بدن وجود دارد که مانند گردن تعداد فراواني از اعضاء حياتي را در حجمي نسبتاً کوچک و به طور متراکم در خود جاي داده ...
ضربه صوتي (Acoustic Trauma)

ضربه صوتي (Acoustic Trauma)

ضربه صوتي (Acoustic Trauma)سرآغاز:با گذشت متجاوز از دو سال از جنگ تحميلي، دشمن با بهره‌گيري از مدرن‌ترين تسليحات جنگي مناطق مسکوني و غيرنظامي اعم از روستاها و شهرهاي ميهن ما را به آتش و خون کشيده است.انفجار گلوله‌هاي آتش‌بار خمپاره و توپ بر فراز آبادي‌نشين‌هاي حاشيه مرزي، بمباران‌هاي مداوم ...
فلج عصب صورتي در صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگ

فلج عصب صورتي در صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگ

فلج عصب صورتي در صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگپيش‌گفتاراهميت فلج عصب صورتي در جريان صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگ از آنجا آشکار مي‌شود که عصب صورتي پس از ره سپردن در مسيري طولاني و پرپيچ و خم در استخوان گيجگاهي شاخ و با خود ...