تأثير صدمات ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده بر كيفيت زندگي قربانيان

تأثير صدمات ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده بر كيفيت زندگي قربانيان

تأثير صدمات ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده بر كيفيت زندگي قربانيانچکيده: عليرغم فعاليت هاي گسترده صورت گرفته جهت حل معضل مين هاي زميني، مناطق بسياري خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه همچنان آلوده به مين‌هاي زميني هستند (1).پرداختن به اثرات وعوارض ناشي از مين موضوع جديدي ...
مروري بر مبارزه با حشرات و ديگر بندپايان در طول 8 سال دفاع مقدس (پژوهشی)

مروري بر مبارزه با حشرات و ديگر بندپايان در طول 8 سال دفاع مقدس (پژوهشی)

مروري بر مبارزه با حشرات و ديگر بندپايان در طول 8 سال دفاع مقدس (پژوهشی)خلاصه يکي از مشکلات مهم بهداشتي شرايط اضطرار مانند جنگ و مانور و اردوهاي نظامي، پراکندگي زباله و فاضلاب مي باشد که متعاقب آن وفور حشرات و ديگر بندپايان را به دنبال دارد. حشرات و ديگر ...
عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درماني در مناطق عملياتي (پژوهشی)

عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درماني در مناطق عملياتي (پژوهشی)

عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درماني در مناطق عملياتي (پژوهشی)چکيدهاهداف: اين مطالعه به منظور بررسي عوامل موثر بر انتخاب مکان مناسب مراکز درماني در مناطق عملياتي و انتخاب مناسب ترين مکان براي احداث بيمارستان صحرايي به انجام رسيد.روش ها: اين مطالعه از نوع مدل سازي رياضي است. ...
تجربيات دارو و درمان بهداري سپاه در عمليات والفجر 4 (پژوهشی)

تجربيات دارو و درمان بهداري سپاه در عمليات والفجر 4 (پژوهشی)

تجربيات دارو و درمان بهداري سپاه در عمليات والفجر 4 (پژوهشی)خلاصهبهداري سپاه در ميدان دفاع مقدس تجربيات ارزنده و گرانبهايي در تمامي ابعاد از جمله بعد درمان و دارو و تجهيزات کسب نموده است. اين بهداري در عمليات هاي گوناگوني که در شرايط محيطي متفاوتي انجام مي شد بايد جهت ...
بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي (پژوهشی)

بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي (پژوهشی)

بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي (پژوهشی)خلاصهاز آنجايي که صحنه نبرد يک واقعه تقريباً ناگهاني به همراه و تعداد زيادي مجروح با ضايعات بسيار سطحي تا ضايعات بسيار بحراني مي باشد، ترياژ و تعيين ميزان ضايعات و درمان سريع از اهميت خاصي برخوردار است که ...