زنان و امدادگري

زنان و امدادگري

زنان و امدادگرينقش زنان در حماسه 35 روزه ي خرمشهر محدود به زمان و مكان خاصي نيست و در جاي جاي خرمشهر از مراكز پشتيباني تا خطوط مقدم درگيري مستقيم با دشمن، بيمارستان، مزار شهدا و ... هر كجا ذكري از حماسه آفريني و مقاومت و ايستادگي است، نقش مادران و ...
جنگ شيميايي عراق عليه ايران

جنگ شيميايي عراق عليه ايران

جنگ شيميايي عراق عليه ايراننگاهي اجمالي به جنگ شيميايي عراق عليه ايرانچكيدهبعد از پايان يافتن جنگ جهاني دوم، در دهه 1960 مذاكرات در زمينه تحريم كامل كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك و شيميايي در ژنو آغاز شد كه در سال 1972 به كنوانسيون تحريم كامل كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك منجر شد....
بهداري رزمي در دفاع مقدس

بهداري رزمي در دفاع مقدس

بهداري رزمي در دفاع مقدسبهداري رزمي در دفاع مقدس براي امدادرساني به مجروحين رزمنده به وجود آمد. در اين زمينه از افراد آموزش‌ديده و امکانات نسبتاً مناسب استفاده مي‌شد. تجهيزاتي که در بهداري رزمي در اختيار قرار مي‌گرفت، گاهي از امکانات بيمارستانيِ شهرها هم بالاتر بود.بهداري:هر يگان رزمي، هر ...
يادداشت‌هاي پزشکي از جنگ شيميايي

يادداشت‌هاي پزشکي از جنگ شيميايي

يادداشت‌هاي پزشکي از جنگ شيمياييمقدمه:طي قرن گذشته بعد از پايان هر جنگي، دولت هاي فاتح گرد هم مي آمدند و با تدوين قوانين جديدي در غالب كنوانسيون هاي متفاوت، به زعم خودشان سعي مي كردند جنگ هاي آينده را انساني تر كنند. اما همواره در جنگ هاي بعدي نيز متجاوزان ...
حملات شيميايي عراق در عمليات والفجر 8 (فتح فاو)

حملات شيميايي عراق در عمليات والفجر 8 (فتح فاو)

حملات شيميايي عراق در عمليات والفجر 8 (فتح فاو) به نظر بسياري از کارشناسان نظامي و پزشکاني که در جريان اين عمليات در منطقه حضور داشتند و به کيفيت و وسعت بمباران هاي شيميايي عراق آشنايي و اشراف کامل دارند؛ «همه رزمندگاني که در عمليات والفجر 8 در منطقه فاو ...
نقض حقوق بين‌المللي در جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران

نقض حقوق بين‌المللي در جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران

نقض حقوق بين‌المللي در جنگ تحميلي عراق بر ضد ايرانيکي از بزرگ ترين و در عين حال زيانبارترين تجربيات بشر، جنگ افروزي است. جنگ به مثابه آتش، هستي جوامع و انسان ها را در مدت کوتاهي به نيستي مبدل مي کند. معمولا جنگ ها علاوه بر تاثيرات مخرب آني خود، ...
جنگ‌افزارهاي شيميايي در جنگ تحميلي

جنگ‌افزارهاي شيميايي در جنگ تحميلي

جنگ‌افزارهاي شيميايي در جنگ تحميلي طي سندي كه به وسيله ايران به كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل ارائه شد تعداد حملات شيميايي عراق از ژانويه 1981 تا مارس ،1988 242مورد حمله با حدود 44000قرباني ذكرشده كه هنوز هم با گذشت هيجده سال از پايان جنگ، افزون بر مرگ مصدومين شيميايي ...
سلاح‌هاي ممنوعه شيميايي

سلاح‌هاي ممنوعه شيميايي

سلاح‌هاي ممنوعه شيمياييفتح خرمشهرتابستان 1982به اعتراف پژوهشگر امريکايي "کنت تميرمن" در کتابش "لابي مرگ" نقطه عطفي در جنگ رژيم صدام عليه ايران بود. پيش از آن رابطه سياسي ايالات متحده با رژيم عراق قطع بود و نام اين کشور در ليست حاميان تروريست بود. اما از اين نقطه عطف به ...
مروري بر استفاده رژيم بعث عراق از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ تحميلي

مروري بر استفاده رژيم بعث عراق از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ تحميلي

مروري بر استفاده رژيم بعث عراق از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ تحميليدر طول جنگ تحميلي، ايران ‌252 بار مورد حمله شيميايي رژيم بعث عراق قرار گرفت و به حدود ‌100 هزار مجروح شيميايي منتج شد كه هنوز از آثار آنها رنج مي‌برند. كنوانسيون ژنو براي ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي شيميايي ...
قطع‌نامه سمينار تجربيات پزشکي جنگ تحميلي

قطع‌نامه سمينار تجربيات پزشکي جنگ تحميلي

قطع‌نامه سمينار تجربيات پزشکي جنگ تحميليتعاونوا علي البر و التقوي ولا تعاونوا علي الاثم و العدوان.کشوري که تمام قشرهاي آن اين‌طور مهيا براي فداکاري هستند اين کشور پيروز است. "امام خميني"با توجه به اينکه يکي از نعمت‌هاي جنگ فعلي که در جبهه حق عليه باطل جريان دارد جمع‌بندي تجربيات ...