بررسی وضعیت امداد و انتقال در صعود یا زهرا (س)  قله (سبلان) مرداد ماه 1382

بررسی وضعیت امداد و انتقال در صعود یا زهرا (س) قله (سبلان) مرداد ماه 1382

سرپرست: نام و نام خانوادگی :1-دکتر حسنعلی محبی ، 2-عبدالرضا دلاوری مدرک تحصیلی :1-فوق تخصص توراکس، 2-کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شغل: 1-رئیس مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما، 2-مسئول آموزش و کارشناس مرکز بهداری در رزم و تروما نشانی و تلفن:پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهداری ...
تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی

تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی

دانشگاه علوم پزشکی بقبه الله (عج) پژوهشکده طب نظامی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت طرح تحقیقاتی : تعیین ویژگی های آزمایشگاه سیار بهداشت آب و غذا جهت مناطق عملیاتی سرپرستان طرح : رضا میرنژاد سال : اسفند ...
بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه

بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه

دانشگاه علوم پزشکی بقبه الله (عج) پژوهشکده طب نظامی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت طرح تحقیقاتی : بررسی طبیقی برنامه های مقابله با بحران در بیمارستان های مرزی سپاه در سال 1387 سرپرستان طرح : دکتر احمد عامریون عبدالرضا دلاوری همکاران اصلی : مسعود سیرتی نیر دکتر علی اکبر کریمی زارچی ...