تجربيات دارو و درمان بهداري سپاه در عمليات والفجر 4 (پژوهشی)

تجربيات دارو و درمان بهداري سپاه در عمليات والفجر 4 (پژوهشی)

تجربيات دارو و درمان بهداري سپاه در عمليات والفجر 4 (پژوهشی)خلاصهبهداري سپاه در ميدان دفاع مقدس تجربيات ارزنده و گرانبهايي در تمامي ابعاد از جمله بعد درمان و دارو و تجهيزات کسب نموده است. اين بهداري در عمليات هاي گوناگوني که در شرايط محيطي متفاوتي انجام مي شد بايد جهت ...
بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي (پژوهشی)

بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي (پژوهشی)

بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي (پژوهشی)خلاصهاز آنجايي که صحنه نبرد يک واقعه تقريباً ناگهاني به همراه و تعداد زيادي مجروح با ضايعات بسيار سطحي تا ضايعات بسيار بحراني مي باشد، ترياژ و تعيين ميزان ضايعات و درمان سريع از اهميت خاصي برخوردار است که ...