شهید امير كشاني

شهید امير كشاني

شهید امير كشانيوصیت نامه: خدايا تو مي داني كه ما براي اجراي فرامين تو براي به پا داشتن اسلام عزيز تو به اين سرزمين آمديم. خدايا تو مي داني كه ما عاشق تو هستيم و مي خواهيم با ما به مصلحت رفتار نمايي....
شهید قاسم هندي زاده

شهید قاسم هندي زاده

شهید قاسم هندي زادهوصیت نامه: برادران وحدت را حفظ كنيد و از حق خود بگذريد تا وحدت حفظ شود. تنها از چيزي گذشت نكنيد كه مخالف اسلام باشد. در نماز جمعه و جماعت شركت كنيد. براي ظهور حضرت حجت (عج) و سلامتي امام خميني و رزمندگان دعا كنيد. به خانه ...
شهید ناصر واحديان كوتتايي

شهید ناصر واحديان كوتتايي

شهید ناصر واحديان كوتتاييوصیت نامه: اينك شما را به خاطر خدا و رسولش ترك مي كنم و عازم جبهه جنگ بر عليه كفار مي باشم. اما بدانيد كه قلبم با شما است و همواره با شما خواهم بود. آنگاه كه بوسيله گلوله هاي دشمن تكه پاره مي شوم در آن ...