دکتر جوان ( بر اساس زندگی شهید دکتر محمدعلی فیاض بخش)

دکتر جوان ( بر اساس زندگی شهید دکتر محمدعلی فیاض بخش)

دکتر جوان ( بر اساس زندگی شهید دکتر محمدعلی فیاض بخش) ...
غریب این دیار ( بر اساس زندگی شهید دکترمحمدرضا فتاحی  )

غریب این دیار ( بر اساس زندگی شهید دکترمحمدرضا فتاحی )

غریب این دیار ( بر اساس زندگی شهید دکترمحمدرضا فتاحی ) ...
دکتر جوان (بر اساس زندگی شهید دکتر محمد علی فیاض بخش)

دکتر جوان (بر اساس زندگی شهید دکتر محمد علی فیاض بخش)

دکتر جوان (بر اساس زندگی شهید دکتر محمد علی فیاض بخش) ...
هنوز برف می بارد ( بر اساس زندگی شهید دکتر حمید قاضی میر سعید )

هنوز برف می بارد ( بر اساس زندگی شهید دکتر حمید قاضی میر سعید )

هنوز برف می بارد ( بر اساس زندگی شهید دکتر حمید قاضی میر سعید ) ...
کلینیک سیار(بر اساس بخشی از زندگی پزشک دکتر بهرام شکری)

کلینیک سیار(بر اساس بخشی از زندگی پزشک دکتر بهرام شکری)

کلینیک سیار(بر اساس بخشی از زندگی پزشک دکتر بهرام شکری ) ...
بر اساس زندگی شهید دکتر محمد رضا فتاحی

بر اساس زندگی شهید دکتر محمد رضا فتاحی

بر اساس زندگی شهید دکتر محمد رضا فتاحی ...