فهرست پیشکسوتان بهداری دفاع مقدس

 

 

 

ردیفنام و نام خانوادگیمدت حضور در جبههتعداد عملیاتمسئولیترد ه خدمتی در دفاع
1نصراله فتحیان9625 م بهداری رزمی قرارگاه کربلا سپاه
2دکتر سید مسعود خاتمی20اداره بهداری ستاد کل سسپاه
3دکتر صادق رجائی6020معاون دارویی بهداری سسپاه
4دکتر احمد شجاعی36م بهداری خاتمسپاه
5توکل احدی9615م بهداری رزمی مرکز غربنزسا
6علی صدری ارحامی12020 م بهداری رزمی مرکز شمالغربنزسا
7قاسم فروتن8420مسئول محور بهداری ق کربلانزسا
8منصور سلیمانی9214م بهداری لشکر 14نزسا
9مجتبی عسگری708م بهداری لشکر 27نزسا
10دکتر شهرام توفیقی358م درمان بهداری جنوبنزسا
11دکتر علی مهرابی1713م بهداشت بهداری سپاهنزسا
12قبله علی سلطانی3012م پش دارویی سپاهنزسا
13علی اصغر ملا8417م بهداشت و جانشین مرکز جنوبنزسا
14بهروز سبز چهره9014م بهداری لشکر 19نزسا
15دکتر هاشم صدری366م ج ش.م.ر خاتم ونزسانزسا
16علی صداقت7517م بهداری تی ولنزسا
17حمید علی صمیمی408م بهداری ل 19نزسا
18علی مهدیپور5010ج ب غرب و قرارگاه نجفق ث
19احمد اخوان مهدوی4313م ب ل 5 نصرمسئول اورژانس و بهداری رزمی نزسا
20محمد حسین نادری5612م ب پایگاه و قرارگاه رمضان م ب گردان ش م ه نقسا
21نا صر بهروزی نژاد9012م ب گردان -تی 22بدر-ر بی صحرایی امام حسین (ع)نزسا
22سیف اله چهار کامه3610م مر امداد پزشکی -بهی ل 27 و سپاه 11قدر مع رزمی ن زحوزه م
23سید احمد موسوی436 فرمانده گردان تیپ 31 عاشورانزسا
24مهدی عزیزگل799 پزشکیار اورژانس -فرمانده تیپ و گردان امداد و انتقال -م ب نزسا
25 سید احمد فاطمی نصرالهی 256م بهداشت ق نجف و ل 5 نصر و نیروی زمینیحوزه م
26مسعود نوری 4413پزشکیار -جانشین ب ل 27در 12 عملیاتدانشگاه
27صالح شفیع نژاد607مسئول بهداری لشکر 10 سیدالشهداءنزسا
28داود خانه زر 7410پش ب تی و م تی 8 نجف اشرف -ج و م پش ب ق نجف و کربلاحوزه م
29دکتر محمد رضا بلوکی مقدم 68ب ل 41-پزشکیار -پزشک مع درمان اد -بهی ف بهی نزسانزسا
30محمد اسماعیل ملازم518ج بهی ل نصر-دهلران-ل 25کربلا-سپاه بانه -نمسا
31نصرالله اسلامی 408مدیریت چند بیمارستان صحرائی در عملیات های مختلف در ق نجف اشرف دانشگاه
32منصور آقا نصیر 265مدیر اورژانس و بیمارستان صحرائی در چندین عملیاتدانشگاه
33حسن هدایتی 507معاون بهداری لشکر 31 عاشورانمسا
34عادل رازقی فام 409پزشکیار عملیاتی -م بهی در محورهای عملیاتی کردستاننزسا
35علی مرادی 7710ستاد بهداری لشکر 41 -م بهی لشکر 41نزسا
36علی محمد مروی 429م بهی تی 21و مع بهی تی -م محور بهی -م پست امدادنقسا
37دکتر محمود قاسم پور آبادی205حضور فعال در کردستان و پزشکیار اورژانس در عملیاتهادانشگاه
38سعید چراغعلی6512امداد گر-م بهی تی -ج بهی ق نجف -م محور شناسایینمسا
39دکتر سید مرتضی موسوی نائینی 17/54مسئول اتاق عمل و تجهیزات پزشکی بیمارستان صحرائی ق کربلا و حمزه حوزه م
40رضا توکلی 10110بهی رزمی کردستان -ق حمزه-ش م ه ق قائم -م بهی ق کربلا نزسا
41عبدالحسین عباسعلی پوربشاش9011جانشین بهداری غرب -جانشین بهداری قرارگاه نجف نزسا
42علی اصغر سمیری 5012در مرکز بهداری جنوب-بیمارستان امام حسین (ع)نزسا
43مهدی فرهنگی فر1714مسئول داروئی -اورژانس خط ل 27 ج بیما صحرائی دانشگاه
44محمد رضا اعظمی 3م پست امداد پزشکیار در خط -م اورژانس صحرائی ل -م بهی تی ق ث
45موسی نامنی 606پزشکیار -م و پش نقامتگاه ش م ر در جنوب-م پش داروئی ق رمضاننقسا
46مهدی محمدی اصفهانی609بهداشتی قرارگاه نصر و کربلا و لشکرحوزه .م
47علی زارعی149پشتیبانی بهداری و بهداری س م ر حوزه .م
48محمد زمانی4210پزشکیار -مسئول نقامتگاه -مسئول پشتیبانی نقامتگاه نقسا
49محمد جمال زاده7612مسئول داروئی -مسئول محور بهداری نزسا
50علی اصغر ابوالحسنی8313م امدادگران-پرسنلی-مع داروئی-بهی رزمی-بهی امور رزمی ق کربلا و قدسنزسا
51مرتضی حدادپور597پزشکیار -م بهی تی 14-ج ف م بهی رزمی جنوبنزسا
52اکبر صمدی968م بهی تی بیت المقدس -م بهی ل 16نزسا
53محمد حسین موذنی112مسئول بهداری رزمی کردستاننزسا
54محمد صادق اصانلو4011اورژانس ل 27و 10 -م نمسا
55دکتر حقیر زاده205م بهی سپاه 9 -اولین مسئول بهداری یگان دریایی سپاهدانشگاه
56حسین منتظری 7817مدیر بیمارستان دهلران-م درمانگاه اورژانس بهی ل امیرالمومنین م بهی ایلامنمسا
57یوسف احمدیان1127مع دارو و تجهیزات پزشکی مرکز بهداری غربنمسا
58عبدالرسول پاکدل 10مسئول اورژانس معاونت بهداری لشکر 8 و رابط بهداری نمسا
59علی عسگری 205بهداشتیار در لشکر -م اورژانس بیمارستان صحراییندسا
60جواد عبادی266مسئول بهداری سپاه خوزستان و تکنسین اتاق عمل دانشگاه
61ابوالفضل کاوه272پزشکیار و مدیر بیمارستان شهید کلانتری و مدیر بیمارستان بوکاندانشگاه
62محمد جانثاری41/57امدادگر-م بهی گردان م بهی گردان انصار م بهی لشکردانشگاه
63سید محمود جوزی407مسئول بهداری لشکر 10-28 و 110 خاتم دانشگاه
64اسدالله جلالی365م س تخلیه مجروحین فرودگاه اهواز گردان ویژه انتقال مجروحیندانشگاه
65محمدرضا غلامی 012مع بهی ل 19-16 و تیپ امام حسین (ع)دانشگاه
66قدیر علی تاج الدین55م اورژانس-بهی-تی-بیما صحرایی-رزمی م 2 و تامین نیروی انسانی و ج تیپ ف کل
67دکتر احمد عبداللهی 3011مسئول بیمارستان صحرایی در لشکر 17 نهسا
68حسین صیادی9314مسئول اورژانس ل 14 امام حسین (ع) و نجف اشرف بطور دائمنزسا
69دکتر جلیل قنبری727پزشکیار-مسئول بهداری محور -جانشین بهداری لشکر قدسنزسا
70دکتر فرزاد پناهی2611پزشکیار حوزه .م
71دکتر کاظمی صالح 155پزشکیار اورژانسها و مسئول درمان شیمیایی هادانشگاه
72دکتر فروردین فرمند185پزشکیار اورژانسهای جبهه و مسئول بهداری گردان زرهی دانشگاه
73دکتر حسن عراقی زاده 154پزشکیار اورژانسهای چبههدانشگاه
74پیغمبری........408تکنسین و مسئول اتاقهای عمل در بیمارستانهای صحرایی دانشگاه
75محمد ابراهیم عربی خلیل آبادی 254نمسا
76امرالله آزادی 225نیروی اورژانس و اتاق عمل صحراییندسا
77غلامرضا دبیرلی 307پزشکیار -م بهداری ل و ق و منطقه 2 و تی امیرالمومنین ندسا
78علمدار انصار پور233پزشکیار عملیاتی ندسا
79حمیدرضا شفیعی435م اورژانس شیمیایی- امدادگر -مدیر بیمارستان شیمیایی شهید سجودیندسا
80محمدرضا کسرایی488نیروی بهی و اورژانس- م بهی گروهان -داروئی گردان عملیاتی و ق نوح(ع)ندسا
81حمید فرازی نیا 366م بهی رزمی-م بهی ق نوح(ع) در 4 عملیاتندسا
82غلامرضا حجازها175امدادگر-پزشکیار-م بهی بهد ق خ (ص)و م بهی تی 82نمسا
83دکتر امیر خبری127پزشکیار -پزشک ش م ر نهسا
84سید مصطفی مهاجر263م بهد -بهی ل قمر بنی هاشمنهسا
85محمد خالدی388م داروئی بهی ل 27 حضرت رسول (ص)در همه عملیاتهای مذکورندسا
86دکتر محمد تیموری309پزشکیار گردانندسا
87محمود ایستیری367امدادگر-ج بهی ل 5 و ق سلمان -م بهی سپاه 8نمسا
88صفر علی نامداری 286م تی امداد و انتقال و نقاهتگاه -ج س امداد و پش جنگ استان فارسنمسا
89محمود تاجیک رستمی 237م طرح عملیات قرارگاه حمزه-اطلاعات و عملیات سپاه 11 قدر-ل سیدالشهداء(ع)نمسا
90منوچهر واگذاری253م بهی ل 25 کربلا و منطقه مازندراننمسا
91خانعلی نقوی346م بهد ق یک ثارالله و ل 27 و ل 6 ویژهدانشگاه
92داود عبدالوند 93امدادگر عملیاتی و پزشکیار حوزه .م
93یحیی دارایی پور0م بهی تی -دارویی ل -بهی محورنزسا
94حسین دهقان6010معاون بهداری لشکر 27دانشگاه
95ابوالفضل خامکی65پزشکیار در 4 عملیات -پزشک در عملیات مرصاد نهسا
96بختیار خلوصی ادب607م بهی گردان -اورژانس بیمارستان -اتاق عمل بیمارستان بانه و سقز -نزسا
97محمد باقر صادقیان17/49م بهی منطقه 3 گیلان -م اورژانس تیپ و م بهی تیپحوزه .م
98عظیم محمد زاده 857م بهی ل 7 ولی عصر (عج)نزسا
99کریم امیری677م بهی گردان مع داروئی ل م بیمارستان امام رضا(ع)در جزایر مجنون نزسا
100احمد پیمان مهر 253بهیار پرواز -امدادگر نهسا
101محمد چراغی766م بهداری امداد وانتقال، مسول محور بهداری، م اورژانسنزسا
102 ماکوئی مقدم 0م تجهیزات پزشکی بیمارستان صحرائی
103علی رحم کشوری429م بهداری لشکر 57نزسا
104حسین حسینی1067رانندهنزسا
105محمد جعفر محمدی6213م بهداری ل وتی ومحورنزسا
106رجبعلی حسنی659م بهداشت ل نزسا
107نصرت سعادت282م بهداشت ل نزسا
108مهدی باقری544مهندسی مرکز جنوبنزسا
109حسین عباسی4412 امدادگر نزسا
110یدا... عسلیان857تهیه آمار مجروحیننزسا
111سید موسی هاشمی نسب709م بهداری تی نزسا
112محمد شکوهی938م تی امداد و انتقال و پش مرکز غربنزسا
113مصطفی محقق419م اداری بیمارستان بقائی نزسا
114شریف عباسقلی پور709م داروئی و اورژانش لشکرنمسا
115محمد حسین الماسی5710م پست امداد پزشکیار در خط -م اورژانس صحرائی نزسا
116دکتر عباس ترابی699امدادگر گرداننزسا
117حسن قنبر دوزانی635پزشکیارش.م.هنزسا
118سید جمال علی الحسینی8010امدادگر، پزشکیار، بهداری گرداننزسا
119محمود لطیفی2811پزشکیار عملیاتی نزسا
120قدرت ا.. رستمی308م بهداری تی نزسا
121منصور اکبری529م بهداری گردانامدادگر، پزشکیار، نزسا
122مرتضی احمدی8212م پش بهداری ل. م پدافند ش.م.هنزسا
123دکتر محمود شکیبا نیا325متخصص ارتوپدی بیما- صحرائی نزسا
124قدرت ا.. شهاب327امدادگر، پزشکیار، ت اطاق عملنمسا
125علی رضا کار بخش399پزشکیار - اورژانس صحرائی نمسا
126مختار مددی زاده3212بهیارنمسا
127محمد دریا بیگی سلیمی407پزشکیارنمسا
128یحیی ولی زاده 309پزشکیار، امدادگر، بهداری گرداننمسا
129عزیزا... اکبری487پزشکیار - اورژانس صحرائی ل 19نمسا
130حسن کلکو299م اورژانس صحرائی نمسا
131محمدجواد اسدی4910م. بهداشت منطقه عملیاتی - بهداشتیار نمسا
132کوچکعلی ندری8512م بهداشت وامدادگر در شهرک عراقنمسا
133اصغر نور فتحیان317م ویا جانشین اورژانس و بهدارینمسا
134رضا میزائی 157م اورژانس ش.م.ه. و اورژانس پشت خط نمسا
135محمد علی سفیدگر399امدادگر وپرسنلی بهداری لشکرنمسا
136یونس محمودی بهاء 726مسئول بهداشتنمسا
137سید احمد حسینی09مسئول موتوری- پرسنلی و دفتر و جانشین بهدارینمسا
138احمد علی سلطانی نژاد7514بهداشتیار، بهدات لشکرنمسا
139سید محسن حسینی4911بهداری گردان، مدیر بیمارستان صحراوینمسا
140محمد شریفی صابر126امدادگر- پرستارحوزه مرکزی
141داوود مدنی2210مسئول محور آمبولانس ها- م موتوری ل 27حوزه مرکزی
142حسین اورعی349م اورژانس خط- م اورژانس ش.م.ه. حوزه مرکزی
143محمد حسین شریف 632عملیات پاکسازی کردستانحوزه مرکزی
144عبدالحسین 408نزسا
145کامران سلحشور309ج بهداری لشکر 14نزسا
146غلامرضا باطنی 187تکنسین بی هوشی دانشگاه
147علی محمد فانی166مسئول داروئی اورژانس و م اورژانس ل 27دانشگاه
148کرامت ا... آزادی246امدادگر، پزشکیار، مسئول اورژانس درمانگاه و اورژانس بیمارستان شهید کلانتریدانشگاه
149نظام الدین سیف82راننده آمبولانسدانشگاه
150اکبر مجیری457نیرو و مسئول اورژانس ،مسئول بخش بیمارستان شهید بقائیدانشگاه
151احمد علی فلاح 357مسئول بهداری تیپ -بهداری رزمی لشکردانشگاه
152حسن مهابادی124مسئول اورژانس ش م ه بیمارستان صحرائی شهید بهشتی در جزایر مجنوندانشگاه
153محسن خدمتگزار حاجی آبادی184راننده آبولانس -مسئول اعزام آمبولانس و پزشکیاردانشگاه
154عیسی گلیج324مسئول پست امداد -پزشکیار -بهیار و جانشین داروئی لشکر 25 کربلادانشگاه
155مسعود ابراهیمی قوام آبادی286امداد ودرمان دانشگاه
156علیرضا عظیمی راد5911نمسا
157علی محمد شعبانی489نمسا
158محمد رضا فرخی نژاد966نمسا
159ابوالقاسم خوشرو146مسئول بهداشت قرارگاه و لشکر و تیپح .م
160حسینعلی عادلی3310نمسا
161منصور ابراهیم زاده138نمسا
162غلامحسین قریب378نمسا
163محمد تقی عاشورزاده549نمسا
164مهدی دنیابین4624نمسا
165احمد احمدی21/57مسئول درمان لشکر 25 کربلا -جانشین بهداری تیپحوزه . م
166دکتر محمد حسین بشر126بهداری رزمیحوزه .م
167فرید بنی عامریان 326مربی آبی و خاکی و نظامی-م اعزام مجروحین ستاد و نقامتگاه و اورژانس حوزه .م
168ناصر کلک 847رزمیحوزه .م
169مصطفی کرامی4210پزشکیار -بهیارحوزه . م
170عبدا... مشایخی 443امدادگرحوزه .م
171سلیمان ربی 115پزشکیار اورژانس و گردان-مسئول بهداری گردانحوزه .م
172سید جمال افقه549تکنسین بیهوشی -بهیار اورژانس -مسئول اورژانس و بهداری تیپحوزه .م
173محمد فروتن فرانی617راننده آمبولانس - ش م هنزسا
174موید دریکوندی506جانشین اورژانس و بیمارستان -مدیر داخلی بیمارستان -سرپرست اکیپ اعزامینزسا
175محمود صادقی 388اورژانس محور عملیاتی و مسئول اورژانس محور -م داروئی ل و س سوم قدس نزسا
176محمد رضا عنایت زاده7511رزمینزسا
177علیمراد انصاری424نیروی بهداری در بیمارستان و مناطقنزسا
178دکتر احمد سرحدی مقدم183امدادگر نزسا
179محمد رضا ملاوردی442نیروی بهداری لشکر 14نزسا
180محمد علی درچه ای82تخلیه مجروحین جنگی در بیمارستانهای مناطق -تکنسین بیهوشینزسا
181فرهاد خواجه علی 639ن بهداری جنوب -مسئول قسمت داروئی بهداری رزمینزسا
182عبدالرسول بدیهی255محور اورژانسهای بهداری لشکر و مسئول اورژانس در پیرانشهرنزسا
183مصطفی توکل3510بهیار -گروهان ویژه انتقال مجروحین و شهدا -مسئول بهی تی و اورژانس ش م هنزسا
184محمد جعفر محمدی6213مسئول بهداری لشکر و تیپ -جانشین بهداری منطقهنزسا
185نعمت محمد زاده 76بهیار ح .م
186مسلم محمد زاده315امدادگر -مسئول اورژانس و مسئول پرسنلی بیمارستان صحرائیحوزه .م
187سید مرتضی زارع 73بهداری لشکر حضرت رسول اکرم (ص)ح.م
188حسن کریمی246م پذیرش و انتقال مجروحین در بی ش کلانتری-سرپرست بی خاتم (ص)حوزه .م
189علی میرزاده08امدادگرح م
190عباس کربلایی755امدادگر-پرسنلی و تعاون بهداری ل -م واحد اعزام نیروی ستاد امداد درمان حوزه م
191رحیم عربی 812پزشکیار تیپ-مسئول بهداری تیپ امام سجاد (ع)ندسا
192عباس نیکنام 163امدادگرندسا
193شهریار برومند173پزشکیار -مسئول بهداری گردانندسا
194محمد صادق خلیلی41/56پزشکیارندسا
195عین الله امیدوار25امدادگر -معاون و مسئول بهداری گردانندسا
196مظفر علیزاده192پزشکیارندسا
197مختار سیفی691پزشکیارندسا
198عبدالحسین مومنی241بهیارندسا
199حسین یزدانشاهی165تکنسین بیهوشی در بیمارستان صحرائیندسا
200محمد عابدینی283پزشکیار و مسئول بهداری اجراییندسا
201علی همت آقاجانی235امدادگر ندسا
202جلال بیضاوی123امدادگر و تکنسین اتاق عمل ندسا
203فتحعلی حسینی 152امدادگر -پزشکیارندسا
204سید علیرضا بهرامی منش 434بهداشتیار -مسئول بهداشت قرارگاه نوح(ع)ندسا
205محسن خادمی 102پزشکیار ندسا
206فضل آتش325معاون دوم و معاون بهداری لشکر 19فجر -مسئول نقامتگاه بهداری لشکرندسا
207علی شمس نورانی 122امدادگر -پزشکیار ندسا
208کرامت الله پارسانژاد335مسئول اورژانس تیپ -پزشکیار -مسئول بهداری قرارگاه نوح (ع)ندسا
209قاسم طالبان01ندسا
210خسرو جرعه نوش01داروئی بیمارستان صحرائیندسا
211پرویز نوری 01داروئی بیمارستان صحرائی ندسا
212محمد صفا010مسئول بهداری ل 5 نصرنزسا
213هوشنگ محمدی 08مسئول پدافند -مسئول ش م ر -بهداری رزمی قرارگاه کربلانزسا
214رجبعلی تیموری2512نزسا
215علی تاج الدین 177م بانک خون بیمارستانهای منطقه عملیاتی و مدیریت داخلی بیمارستان بقایینزسا
216احمد توکلی 325مدیر بیمارستان صحرایی و م پشتیبانی بی صحرایی - مسئول بهدارینزسا
217ابوالفضل آریایی 207مربی و م بهداشت در منطقه و م شیفت اورژانس ل -م پشتیبانی بی لبنان نزسا
218حسین حاتمی نسب 9010پزشکیار -مسئول اورژانس ل 7 ولیعصر (عج) رزمی-بهداری -مع درمان ل 7نزسا
219بهزاد راستی242مسئول اورژانس و داروخانهنزسا
220علی سیف الله پور0پرستار نزسا
221نصیر نقدی729امدادگر -پزشکیار -بهیار نزسا
222حسین معین آبادی 242ستاد تخلیه مجروحین بهداری جنوب نزسا
223عبدالامیر ربی هاوی 245مسئول تعاون بهداری رزمی جنوب در کربلای 4 و 5نزسا
224فردین جواهری115مسئول پست امداد -جانشین و مسئول اورژانس -مسئول بهداری گرداننزسا
225حمداله همتی دشتکی328مسئول بهداری قرارگاه فجر حوزه م
226میرزا خلیل بهمنی 302بهداشتیارحوزه م
227حسن اولیائی63بهداشتیارحوزه م
228سید فرید قریشی115پزشکیار عملیاتی -مسئول بهداشت یگان و لشکرحوزه م
229مهدی علی آبادی285م بهی گردان -م انتقال و درمان -معاون بهداری لشکر 8حوزه م
230جهانبخش نوروزی174امدادگر -پزشکیار و مسئول اورژانس تیپحوزه م
231حمیدرضا علائی 317تکنسین اتاق عمل بیمارستان صحرایی-مسئول بهداری گردانحوزه م
232علی اسدی122امدادگر -پزشکیارحوزه م
233اکبر ژاله چین 145جانشین پشتیبانی بهداری قرارگاه کربلا و نجفحوزه م
234نعمت محمد زاده 76بهیارحوزه م
235عبدالعلی صادقی473معاون بهداری گردان و سپاه سوریه و لبنان حوزه م
236عباس آقا حسینی 236بهیار اورژانس خطنزسا
237محمد حسین زمانی 384پزشکیار نزسا
238علی فضلی کبیری354نیروی پزشکیار -مسئول بهداری گردان -مسئول بهداری محورنزسا
239حشمت الله ترکیان 2810پزشکیار عملیاتی -معاونت بهداری تیپنزسا
240سیده معصومه حسنی544امدادگر در بیمارستانهای منطقهنزسا
241اصغر طباطبائی 584بهداشتیار لشکر و مسئول بهداشت بیمارستان فاونزسا
242محمد رضا رهی 365پرسنلی بهداری قرارگاه کربلا نزسا
243مصطفی همتی 155مسئول اورژانس لشکر و مسئول نقاهتگاه نزسا
244مسعود فاتح فیض ا... بیگی294بهیار نزسا
245 بخشی656بهیار -مسئول اورژانس و جانشین بهداری تیپ نزسا
246احمد بازدار 56پزشکیار و جانشین اورژانس ش م ر مسئول اورژانس ش م ر نزسا
247حسین وحدتی 5310امدادگر -پزشکیار -مسئول بیمارستان انرژی اتمی -جانشین بهداری لشکر قدسنزسا
248جاسم زرکانی 443مسئول ستاد انتقال مجروحین جنگی نزسا
249قدرت جودکی 725امدادگر نزسا
250نورا ... صابری منش 767جانشین مع داروئی مرکز بهداری رزمی جنوب -مسئول داروخانه بیمارستان نزسا
251علی مکث پیشه9910تخلیه مجروحین -مسئول درمان بهداری لشکر نزسا
252حسین عباسی 4413امدادگر عملیاتی-مسئول اورژانس ل 8 و مسئول بهداری لشکر 8 نجف نزسا
253محمد طاهر سروستانی 324پزشکیار نزسا
254منصور عطار نژاد576بهیارنزسا
255عبدالنبی رجایی7610پزشکیار -مسئول بهداری محور و گردان و لشکر -م اورژانس و ج بهی ل نزسا
256نورا... رحیم 304مسئول بهداشت محورنزسا
257محمد براتی 636امدادگر -پزشکیار -بهیار و مسئول امداد و انتقال تیپنزسا
258حمیدرضا اسندی 286مسئول اورژانس بهدارینزسا
259محمد علیشاهی 316پشتیبانی بهداری لشکر -جنگهای نویننزسا
260ابوالفضل ده نمکی 887امدادگر -پزشکیار گردان-مسئول بهداری گردان -مسئول پست امدادنزسا
261محرم محمد میزا 333پزشکیار نزسا
262غلامعلی شهریاری848پزشکیارنزسا
263عبدالکریم خلتمی پور3010معاونت درمان بهداری لشکر 7نزسا
264اصغر طباطبانیا584بهداشتیار و مسئول بهداشتنزسا
265سید مهدی آمیری1816بهیار اورژانس -مسئول اورژانسنمسا
266حمیدرضا پهلوانی6110نمسا
267سیید حسین سلیمانی 4211نمسا
268علی اصغر یعقوبی367نمسا
269سید شکرا... مصطفوی772نمسا
270علی مردان ناصر پور349نمسا
271احمد کلی پور 407نمسا
272جلال مسعودی 186نمسا
273حسین باقری524نمسا
274قربانعلی رضایی646نمسا
275حسن تاجیک 262نمسا
276رمضانعلی غلامیان253نمسا
277احمد رضا صباغی دهکلانی305نمسا
278محمد رضا رهنمون17/55نمسا
279غلامرضا رضایی255نمسا
280علیرضا جمالی366نمسا
281مهرداد یوسف اوغلی 455نمسا
282عبدا... مظفری406نمسا
283دکتر نصرا... نوزنده جانی215نمسا
284حسن صبوری431نمسا
285عباس اردستانی جعفری244نمسا
286احمد بداغی 404نمسا
287سید تقی موسوی 167نمسا
288حسین محمد حسینی343نمسا
289محمد حسین سلطانی133نمسا
290احمد حسینی دوست163نمسا
291صالح صفری24/54نمسا
292حسن معافی535م بهی نهاوند -تشکیل دندانپزشکی و تجهیز درمانگاه-م بهی مع آموزشی قرارگاه نمسا
293محسن آقالر505کمک در امر درمان مجروحین و مصدومیننمسا
294محسن فریدی 365مسئول داروئی لشکر انصارالحسیننمسا
295سیروس پورالعجل 545راه اندازی اورژانسهای مجهز در زمان محدود نمسا
296محمد باقر شهری 222مسئول اورژانس ش م ه بیمارستان صحرائی شهید بهشتی در جزایر مجنوننمسا
297حسین شکوهی چرمی365مسئول اورژانس و درمان نمسا
298علیرضا اکبر زاده275پرستار نمسا
299محمد علی یوسفی کاحکی305پزشکیار-م اورژانس و بهی -نجات شهید ناصر کاظمی شبانه در سردشت -انتقال مجروحیننمسا
300حسن معتقدی545امدادگرنمسا
301حسین عباسی 307امدادگر -معاون اورژانسنمسا
302عبدا... سوری 725مسئول پست امداد -اورژانس و بهداری گرداننمسا
303حسین نانکلی 635مسئول بهداری گردان -پست امداد نمسا
304امان ا... زارعی 344داروئی لشکر نمسا
305عباس نادی293پزشکیار نهسا
306محمد علی شهرآشوب126امدادگر و پزشکیارنهسا
307کیومرث یوسفی صفت114بهیار نهسا
308دکتر رضا اسماعیلی92امدادگر نهسا
309دکتر حسین زائری ایرانی76پزشکیار -تکنسین هوشبری در بیمارستان صحرائینهسا
310امیر عبدالعالی 6011امدادگر و بهیار نهسا
311سید علی موسوی 5711مسئول اورژانسنهسا
312عبدالحسین مرادی معتقد 325امدادگر -مسئول بهداری محورنهسا
313حمید علی پورولی مقدم 484رزمی نهسا
314جهان مرادی 02امدادگر رزمی-امدادگر در اورژانس لشکر حضرت رسول (ص)ق .ث
315محسن رنجبران 02معاون گروهان -امدادگر -واحد بهداری در لشکر 14ق . ث
316حسن شهریاری 02فرمانده گروهان ش م ر ق .ث
317محمد صفاری0م تیم شیمیایی ق صاعقه -م پشتیبانی دارو و تجهیزات لشکر 10 و 27 و بیمارستان ق . ث
318علیرضا صالحی 011م نقاهتگاه -م پرستاری بیمارستان صحرایی- م اورژانس لشکرمتفرقه
319جهانگیر یاری 80پشتیبانی داروئی بهداری قرارگاه نصرمتفرقه
320حسن شاه میرزالو 456جانشین نقاهتگاه -بهداشتیار و مسئول بهداشت دانشگاه
321محمد تقی صادقی 144مسئول بهداشت لشکر 27دانشگاه
322احمد شهیدی فر 364رزمنده دانشگاه
323صائب مباشری 245پرستار -مسئول اورژانس دانشگاه
324شمسی سبحانی 265بهیار -مسئول پرستاری خواهراندانشگاه
325صفر علی مرادی244نیروی بهداری -رزمی لشکر 17دانشگاه
326قدرت ا... غیاثوند2410نیروی اورژانس لشکر و تیپ- مسئول اورژانس خطدانشگاه
327محسن رضائی 194پزشکیار -راننده آمبولانس -م بانک خون آزمایشگاه بیمارستان -م اورژانس محوردانشگاه
328محمد زاهدی خراسانی 303امدادگر گردان دانشگاه
329موسی محمدی 2410امدادگر دانشگاه
330محمد رضا نورانی 306امدادگر - ج م اورژانس تی- ج و م بهی تی - م بیمارستان صحرایی دانشگاه
331ناهید علمدار نژاد 364مسئول بخش بیمارستان دانشگاه
332علی ملا زمانی 218پزشکیار -مسئول بهداری قرارگاه دانشگاه
333جلال قربی 169امدادگردانشگاه
334محمد بهائی کسمایی299پزشکیار گردان -مدیریت نقاهتگاه دانشگاه
335عباس چوپان318اورژانس خطدانشگاه
336بهجت لعلی 109پرستار دانشگاه
337عظیم توکلی کفاش 365م آمار مجروحین و شهداء -م پذیرش بیمارستان شهید کلانتری اندیمشکدانشگاه
338احمد محمدی 275مسئول امداد لشکر 17دانشگاه
339سید داود تدریسی 37پرستار دانشگاه
340رمضان رحمانی 197بهیار گردان و اورژانس دانشگاه
341احمد سالار عارفی 376مسئول ترابری بهداری تیپدانشگاه
342علی قنجال 05بیمارستان صحرایی امام حسین (ع)دانشگاه
343علیرضا قاسمی124پزشکیار دانشگاه
344عباس تولایی245مسئول بانک خون و مسئول آزمایشگاه دانشگاه
345عباسعلی خالقی255امدادگر و پرستاردانشگاه
346دکتر حسین خدمت 84پزشکیار و پزشک دانشگاه
347ابوالحسن غفوری186پزشکیار -مسئول اورژانس دانشگاه
348جواد لباف 366امدادگر -پزشکیار -معاون بهداری تیپ دانشگاه
349علی اکبر پاکزاد 206بهیار - مسئول محور بهداری دانشگاه
350عزت ا... خباز224امدادگر -مسئول بانک خون آزمایشگاه دانشگاه
351ابوالقاسم پشتکوهی 245مسئول بهداری سپاه بوکان -مع بهداری لشکر 6 دانشگاه
352صدیقه سمیعی 608پرستار -مسئول بخش و سوپر وایزر دانشگاه
353حسین اسکندری 184پزشکیار و مسئول اورژانسدانشگاه
354محمد رضا سیف 304پرستار - مسئول بیمارستان بیاره عراق دانشگاه
355سید رسول حسینی224امدادگر -پرستار اورژانس دانشگاه
356ذبیح ا... شفیع زاده114امدادگر-ستاد امداد و درمان جنوبدانشگاه
357احمد جلالی استروشانی132پزشکیار -مسئول دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه
358مهدی محبی نیا 195پزشکیار دانشگاه
359عارف شیخی 244دانشگاه
360محسن تمیمی 313مسئول بهداری گردان مالک اشتر -اورژانس تیپ-هماهنگ کننده بهداری گردانهای لشکردانشگاه
361رسول حاجیلو 354پرستار امداد دانشگاه
362سید مهدی طباطبائی 186بهیار دانشگاه
363فریدون شفیعی 244اورژانس خطو نقاهتگاه -مسئول بهداری سقزدانشگاه
364بهمن نعمتی 174مسئول رادیولوژی و بیمارستان دانشگاه
365محمود عباسی223بهداری رزمی -مداوای مجروحین شیمیایی دانشگاه
366اصغر اخوان 145پزشکیاردانشگاه
367فاطمه شاهوردی 22پرستاردانشگاه
368اختر میر کبیری 42پرستاردانشگاه
369طاهره همتیان22پرستار دانشگاه
370غلامعلی قربانی12تکنسین بیهوشیدانشگاه
371سید حسین نظام تبار203مسئول اورژاس بیمارستان صحرایی امام حسین (ع)دانشگاه
372علی صادقی 213پرستار دانشگاه
373محمد خزلی 203پزشکیار دانشگاه
374فریدون صمدائی 235پرستار -مسئول بهداریدانشگاه
375حجت ا... حسنی185امدادگر -مسئول اورژانس دانشگاه
376وجیه ا... فراهانی173پزشکیار -مسئول پست امداد دانشگاه
377قربان بختیاری 153پزشکیار و مسئول اورژانس -جانشین مسئول بهداری تیپدانشگاه
378جهانبخش حسین اطهر 364پزشکیار -پرستار -مسئول بهداری اورژانس دانشگاه
379سید محمد خادم الحسینی 602پرستار دانشگاه
380محسن عبدالهی 72بهداشت گرداندانشگاه
381حمیدرضا ترابی 72امدادگر عملیاتیدانشگاه
382عیسی مهدوی پور161تکنسین اتاق عمل دانشگاه
383حسین یارقلی82مسئول بهداری گرداندانشگاه
384فرهمند همزه152پرستار اورژانس دانشگاه
385عبدا... ثقفی61پرستار دانشگاه
386محبوبه ذاکرانی 22پرستاردانشگاه
387فاطمه ابراهیم22پرستار دانشگاه
388طاهره فکور گلی32پرستاردانشگاه
389شعبان مهرورز13پزشکیار و پزشک دانشگاه
390نظر علی باژبان233مسئول بهداری گرداندانشگاه
391حسن عزیزی136پزشکیار- پرستاردانشگاه
392حمید رخساری زاده463پزشکیاردانشگاه
393محمد حسین احمدیان364مسئول بهداشت لشکر 27دانشگاه
394عباس قاسمی156پرستار -مسئول اورژانسدانشگاه
395محمد علی خوشنویس710امدادگر -مسئول یک شیفتدانشگاه
396فاطمه سویزی 1112امدادگردانشگاه
397غلامعلی مالکی364مسئول امداد ودرمان دانشگاه
398جواد عوض بیگی485پزشکیار -مسئول اورژانس خط -مدیر بیمارستاندانشگاه
399احمد رضیتی 217م آزمایشگاههای مجروحین ش -پزشکیار -م اورژانس-م آسایشگاههای مجروحین شیمیاییدانشگاه
400محسن عظیم علمی4011مسئول تخلیه مجروحین محور عملیاتیدانشگاه
401محمود شیاسی178مسئول اورژانس بیمارستان دانشگاه
402سید سعید غیاثی 394م اورژانس و بهداری- م پشتیبانی اورژانس و ستاد انتقال مجروحیندانشگاه
403سید کمال مومن01پزشکیار دانشگاه
404احمد بیدی316دانشگاه
405شهرام رجبی دماوندی11دانشگاه
406مرتضی گل شناس102امدادگردانشگاه
407علیرضا گرامی223مسئول تدارکات بهداری و موتوری بهداری 27دانشگاه
408عبدا... نجاری609پشتیبانی بهداری جنوبدانشگاه
409حسین محمدی963مسئول ترابری بهداری رزمی جنوبدانشگاه
410غلامرضا شمس نیا364رزمی ، درمانیدانشگاه
411عباس متولی163حمل مجروح - امدادگردانشگاه
412عبدالرضا مسعودی 227امدادگر-اورژانس خط -بهداری رزمی جنوبدانشگاه
413محمد اصغری173مسئول آزمایشگاه و اورژانسدانشگاه
414حسین آبنیکی288بهی گردان-اورژانس بهی ل -مدیر بی بوکان - مسئول بهداری جنوب دانشگاه

 

 << وزرای بهداشت دوران دفاع مقدس >>

 

 

.

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت