شهید سیدغنی سادات باریکانی

نام: سیدغنی

نام خانوادگی: سادات باریکانی

نام پدر: سيدتقي

نام مادر: خورشيد

تأهل: مجرد

تاریخ تولد: 1339/06/01

محل شهادت / فوت: سرپل ذهاب

تاریخ شهادت / فوت: 1361/05/15

شغل: پزشکیار

نحوه شهادت / فوت: توسط دشمن بعثی در جبهه

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: مفقودیت

محل خدمت: بسيج – سپاه

نام استان: البرز

دین: اسلام

مذهب: شیعه

دشمن: دشمن بعثی

گروه اعزام: سپاه پاسداران

تاریخ فقدان: 1361/05/15

توضیحات فقدان: مفقودالاثر

نوع خدمت در جبهه: رزمنده- پزشكيار

نوع مسئولیت در جبهه: رسته اي