شهید رضا مختاری گندمانی

نام: رضا

نام خانوادگی: مختاری گندمانی

نام پدر: فرج الله

نام استان: خوزستان

تاریخ تولد: 1337/07/06

تاریخ شهادت / فوت: 1360/05/13

محل دفن: اهواز

شغل: پزشکیار

محل سکونت: اهواز منطقه یک 

نحوه شهادت / فوت: حوادث مربوط به جنگ تحمیلی

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: حوادث مربوط به جنگ تحمیلی