شهید جهانشاهی(جهان آرا)-محمدعلی

 

نام پدر : محمدحسین 

  تاریخ تولد:26-6-1339شمسی

محل تولد:تهران  

پاسدار-متاهل

محل خدمت : مسئول بهداری

تاریخ شهادت : 16-4-1365شمسی    

محل شهادت : مهران     

گلزار:بهشت زهرا(س) 

ق53 ردیف97 شماره10

تهران