رزمنده‌اي که دنيايي از خوبي‌ها بود

شهيد ناصر خود سياني رزمنده‌اي که دنيايي از خوبي‌ها بود، شهامت، ايمان و صداقت در اعمال او موج مي زد. ناصر برادر دو قلويي به نام مسعود داشت که او نيز در جبهه حضور داشت، به جرأت مي توان گفت تمام حرکات و سکنات آنها به هم شباهت داشت، آنها از نظر قيافه ظاهري نيز شبيه هم بودند. به همين خاطر بچه‌ها اغلب اوقات ناصر و مسعود را با هم اشتباه مي گرفتند.
يکي از بچه‌ها تعريف مي کرد: يک روز کنار رودخانه کارون آقا مسعود را ديدم و گمان کردم ناصر است، ظرفي را پر از آب کرده و آهسته و مخفيانه نزديک او بردم و آبها را به او پاشيدم و گفتم آقا ناصر کجايي؟ صبح تا حالا دنبالت مي گشتم. او خيلي خونسرد سرش را بر گرداند و گفت من مسعود برادر ناصر هستم. من خيلي خجالت کشيدم و عذر خواهي کردم گفت اشکالي ندارد من ناراحت نمي شوم، من و ناصر فرقي نداريم.

مسعود داوري (امدادگر)
—————
منبع: سايت ساجد