نقش جهاد سازندگی در بهداری رزمی دفاع مقدس


با پيروزي انقلاب اسلامي، مردم مسلمان ايران به رغم ميل جهان سرمايه داري، صاحب نظم سياسي نويني شدند که متضمن پايبندي به دين و خواست مردم به شکل توامان بود. اين چيزي بود که مانع از نقش آفريني و مداخله کشورهاي شرق و غرب در ايران مي شد. بر اين اساس، کشورهاي مزبور هر کاري را که امکان داشت (از کودتا تا تجهيز منافقين داخلي و ترور و جنگ تمام عيار توسط رژيم بعثي عراق) به کار بستند تا مانعي در برابر الگوي جديد سياسي بيافرينند.

وقتي جنگ به کشور ما تحميل شد، شرايط بغرنج و پيچيده اي حاکم بود. از يک طرف تمام ساختارهاي قبلي به خاطر تغيير نگاه هاي مديريتي از هم گسسته بود، از طرفي نيروهاي نظامي ایران در آن زمان از تجهيزات و آمادگي لازم برخوردار نبودند و از طرف ديگر ارتش چندمليتي عراق که توسط قطب هاي قدرت جهاني تا بن دندان مسلح شده بود، آن زمان را بهترين موقع براي حمله به ايران مي دانست. در چنين شرايطي، با شروع جنگ تحميلي و با اعمال تحريم هاي کمرشکن دشمنان دولت نوپاي انقلابي، هم بايد به دفاع از کشور مي پرداخت و هم بايد علاوه بر پشتيباني از رزمندگان به مديريت کشور و تأمين معيشت مردم اقدام مي کرد. پيداست که اين امر جز با مديريت جهادي و انقلابي و خلق مفهوم ايثار اجتماعي امکانپذير نبود.

طبق معيارهاي اثبات شده علمي، وقتي که يک سرباز در خط مقدم جبهه حضور پيدا مي کند، چيزي حدود 7 تا 12 نفر بايد براي پشتيباني از او فعاليت مستمر داشته باشند که اين تعداد با توجه به شرايط جنگ ها و موقعيت سياسي و اقتصادي کشورها متفاوت است. بر همين اساس وقتي رزمندگان اسلام براي دفاع از خاک ميهن اسلامي به خطوط مقدم جبهه عازم شدند، دولت جمهوري اسلامي در کنار ديگر ارکان نوپاي حکومت اسلامي، اقدامات انقلابي و برخاسته از نيازهاي روز را براي مديريت منابع، مديريت جامعه و مديريت جنگ، طراحي و اجرا کرد که در ادامه اين مقاله برخي را به ايجاز بيان خواهيم داشت. ابتدا با تشکيل معاونت هاي دفاعي، با اختيارات گسترده و در تمام سطوح اجرايي، جلوي هرگونه بن بست اداري و بوروکراتيک را گرفت و با اين تدبير، ماموريت ذاتي، تخصص و توان عملياتي، علمي و تجربي، نيازهاي جبهه را شناسايي و فوراً نسبت به رفع آن اقدام کرد. در ادامه اين رويکرد مديريتي، نهادهايي تخصصي و کارآمد با توان عملياتي بسيار بالا در سطح راهبردي ايجاد کرده يا تقويت کرد که هرکدام مأموريت به نتيجه رساندن بخشي از اهداف انقلاب اسلامي را بر عهده داشتند، نهادهايي مثل جهاد سازندگي، ستاد بسيج اقتصادي، ستاد رسيدگي به مهاجرين جنگي، ستاد بازسازي مناطق جنگي و… که با مديريت انقلابي و اثربخش، ماموريتي مشخص براي اداره کشور و جنگ را بر عهده داشتند.
یکی از ارکان دفاع مقدس، بهداری رزمی بود؛ که در هشت سال جنگ به خوبی توانست نقش خویش را ایفا کند؛ گرچه در هر یگان نظامی، واحدهای بهداری رزمی وظیفه پشتیبانی از نیروها و اقدامات بهداری رزمی را در ابعاد محدود درون یگان ساماندهی می‌کردند؛ اما در کنار دیگر سازمان ها (همچون ارتش، سپاه، وزارت بهداری، هلال احمر، ناجا) جهاد نیز در بهداری رزمی دفاع مقدس مأموریت داشت که از خط مقدم تا بیمارستان صحرائی مأموریت بهداری گردان ها و محور، پزشکیاران، امداگران، راننده آمبولانس، (کیف انفرادی امدادی و ش م ه، کوله امدادی، برانکارد، آمبولانس، پست، امداد و…) را بر عهده داشت. لذا امداد و انتقال از خطوط درگیری توسط یگان­های نظامی، هلال احمر، کمیته پزشکی جهاد سازندگی و از داخل شهرها علاوه بر موارد فوق  با همکاری وزارت بهداری و نیروهای مردمی انجام می شد. که با بسیج تمام امکانات مورد نیاز در قبل و حین هر عملیات، مقدمات پیروزی‌ را فراهم و به تثبیت خطوط پس از هر عملیات می‌پرداخت.

 

جهاد سازندگی نیز در شروع جنگ در قالب ستاد امداد و درمان جبهه و جنگ با همکاری سایر سازمانها در امور امداد رسانی شرکت فعال داشت و در ادامه دفاع مقدس بهداری رزمی این نهاد ، گردان ها و سایر عِده ها و عُده های مربوط به خود را در جبهه ها پشتیبانی می نمود . 

حدود و ثغور فعالیت بهداری رزمی  جهاد سازندگی از خط مقدم تا بیمارستان صحرایی

بهداری گردان ها و محور، پزشکیاران، امداگران، راننده آمبولانس،(کیف انفرادی امدادی و ش م ه، کوله امدادی، برانکارد، آمبولانس، پست امدادو.)

 

 

 

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت