بسمه تعالی

اساسنامه مؤسسه

ماده١: نام مؤسسه : بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

ماده٢: موضوع مؤسسه

موضوع فعالیت مؤسسه با رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه کشور به شرح ذيل ميباشد

الف) معرفی و تدقیق نقش بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی در دفاع مقدس و مقاومت

ثبت، ضبط و پیاده سازی خاطرات و تجربیات رزمندگان بهداری رزم در سطوح مختلف تخصصی و مدیریتی و جمع آوری اسامی و مشخصات، وصیت نامه ها و فعالیت های شهدا و آزادگان در این حوزه ایجاد بانک اطلاعاتی از اسناد و مدارک جمع آوری شده، مصاحبه ها و ضبط خاطرات، کتابها، مقالات، دست نوشته ها، گزارشات، اسامی و مشخصات رزمندگان، شهدا وآزادگان، فیلم های مستند و داستانی و عکس مطالعه، طراحی، ثبت و بهره برداری ازاسناد و آثار بهداری رزم در هشت سال دفاع مقدس معرفی سیر تکاملی بهداری رزم در دفاع مقدس و نقش یگانهای رزم، فرماندهان رزم، سازمانهای مختلف پشتیبانی کننده، مراکز درمانی صحرایی و شهری ، نقش خواهران، گروهها و تیمهای مختلف پزشکی و مراکز اعزام مجروحین در خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی به رزمندگان

ب) ایجاد ارتباط متقابل بین جامعه علمی و پژوهشی با مؤسسه، در سطح ملي و بين المللي با همكاري محققان و متخصصان داخلی وخارجی به منظور تبادل نظر، ثبت تجارب، انتقال تجارب، وکمک به ارائه مدلهای مختلف و مناسب، بهداشتی، امدادی و درمانی کمک و همکاری در تدوین آیین نامه های بهداری رزم

 ماده٣: مرکز اصلی مؤسسه:

تهران شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد احمد قصير-خيابان پنجم-پلاك ١١-طبقه اول-کدپستی١٥١٣٧١٨١١١

 ماده٣: دارایی مؤسسه ده میلیون ریال (١٠.٠٠٠.٠٠٠ریال) که در اختیار مؤسسه قرار گرفت

 ماده٤ : مدت مؤسسه : از تاریخ 1396/02/01 به مدت نامحدود

 ماده٥ : تابعیت مؤسسه : تابعیت ایرانی است.

 ماده٦: مجمع عمومی عادی مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی مؤسسه تشکیل، ولی ممکن است بنا دعوت هریک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.

 ماده٧: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ١٠ روز و حداکثر ٤٠ روز خواهد بود.

 ماده٨: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده٩ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

 ماده٩: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:

الف – استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن

ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج-  تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن

د – انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

 ماده١٠: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف – تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب – افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسسه

ج – ورود شریک یا شرکاء جدید مؤسسه

 ماده١١: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 ماده١٢: هیئت مدیره مؤسسه مرکب از سه (٣) نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

 ماده١٣: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

 ماده١٤: آقای نصراله فتحیان نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری مؤسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصیصن و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی،استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش : اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

 ماده١٥: جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

 ماده١٦: دارندگان حق امضاء در مؤسسه ، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برت، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

 ماده١٧: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

 ماده١٨: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.

 ماده١٩: تقسیم سود از در آمد مؤسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری – حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است که در اختیار مؤسسه قرار می گیرد.

 ماده٢٠: فوت یا محجوریت هر یک از موسسین باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند.

 ماده٢١: انحلال ، مؤسسه مطابق ماده١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رای بانحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

 ماده٢٢: اختلافات حاصله بین مؤسسین از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.

 ماده٢٣: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

 ماده٢٤: این اساسنامه در٢٤ ماده تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین باسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد.

اهداف، مأموریت و وظایف

مؤسسه بهداری رزمی

اهداف، مأموریت و وظایف

هدف اصلی : تدوین دستاوردها و تجربیات بهداری دفاع مقدس و انتقال این دستاوردها به نسل آینده بخصوص جوانان تحصیلکرده در گروه پزشکی

مأموریت : ثبت، پژوهش، تدوین حفظ و بهره برداری از حماسه های جاودانه بهداشت، امداد و درمان در دوران دفاع مقدس و مقاومت و انتشار آثار آن در شئون فرهنگی و اجتماعی نظام سلامت کشور و جلوگیری از نابودی و تحریف یا به فراموشی سپرده شدن آنها

وظایف عمده :

١.تحقیق، تدوین و ثبت سیر تکاملی خدمات بهداشتی دوران دفاع مقدس و مقاومت در تمامی سطوح بهداشت ( بهداشت حرفه ای، بهداشت روان، تغذیه و آموزش و پیشگیری )

٢.تحقیق، تدوین و ثبت سیر تکاملی درمان مجروحین و مصدومین دفاع مقدس و مقاومت از خط مقدم تا بیمارستان شهری در پشت جبهه و سایر استانها و شهرها و تداوم درمان جانبازان و مجروحین

٣.تحقیق ،تدوین و ثبت سیر تکاملی امداد و انتقال مجروحین از پست امداد تا بیمارستان های شهری

٤.تحقیق ، تدوین و ثبت سیر تکاملی خدمات پرستاری و پیرا پزشکی به مجروحین و مصدومین دفاع مقدس و مقاومت از خط مقدم تا بیمارستان شهری و تداوم خدمات درمانی ،بازتوانی و توان بخشی به جانبازان و مجروحین

٥. تحقیق، تدوین و ثبت سیر تکاملی نحوه برآورد، تأمین ، نگهداری، توزیع و نظارت بر مصرف دارو و تجهیزات پزشکی

٦. تحقیق ، تدوین و ثبت فرایند و نحوه تأمین ، آموزش ،فراخوان و بکارگیری نیروی انسانی (شاغل در تیمهای مختلف پزشکی و پیرا پزشکی ،داوطلب و طرحی ) در بهداری دفاع مقدس و مقاومت

٧.تحقیق، تدوین و ثبت سیر تکاملی شناسایی ، مکان یابی و محل استقرار پست امداد ، اورژانس خط مقدم ، بیمارستان صحرایی و مراکز درمانی شهری متناسب با طرح های عملیاتی و پیوست ها و تعامل و هماهنگی بین بخشی با سایر بخش های رزم همچون عملیات ،مهندسی،پشتیبانی و…

سایر وظایف :

١. جمع آوری مستندات، خاطرات و تجربیات رزمندگان عرصه سلامت در قالب عکس، فیلم ، گزارش ، دست نوشته و مکاتبات اداری و سازمانی در سطوح مختلف تخصصی و ثبت و دسته بندی و پیاده سازی و تدوین آنها بر اساس سازمان،یگان، منطقه عملیاتی و غیره..

٢. بررسی و تحقیق ساختار و سازمان بهداری رزم و مقاومت در سازمانهای مختلف و نقش هر یک در پشتیبانی بهداری رزمی و مقاومت

٣. معرفی بهداری یگان ها و نقش آنها در پشتیبانی از رزمندگان در هر یک از عملیات ها (حداقل ٢٨ عملیات مهم و سرنوشت ساز)

٤. معرفی مراکز درمانی بخصوص اورژانس ها ،بیمارستانهای صحرایی و شهری ،مراکز اعزام مجروحین و مصدومین و نقاهتگاهها به عنوان مراکز پشتیبانی کننده رزمندگان در یگانها و مراکز بهداری رزمی سپاه و پشتیبانی منطقه ای آجا و سازمانهای مختلف کشوری

٥. جمع آوری و ثبت اسامی ،مشخصات و وصیت نامه ها و تدوین زندگی نامه شهدا ، آزادگان و رزمندگان عرصه سلامت در همه سازمانها و همه سطوح سازمانی در دفاع مقدس و مقاومت

٦. ایجاد کتابخانه تخصصی بهداری رزمی دوران دفاع مقدس

٧. طراحی و راه اندازی پایگاه اینترنتی به منظور ثبت و سازماندهی اسناد و اطلاعات و ایجاد ارتباط علمی با پژوهشگران و اندیشمندان ملی و فرا ملی

٨. انجام فعالیت های آموزشی و پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه بهداری دفاع مقدس ( شیوه های مدیریت در کلیه سطوح )

٩. تهیه کتاب اطلس بهداشت ، امداد ، درمان و آموزش پزشکی در دفاع مقدس

١٠. تهیه وتدوین و انتشار دایره المعارف بهداری رزمی دفاع مقدس به منظور احیا و ثبت حماسه ها و روحیه ایثارگری و بهره برداری از تجربیات دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آینده

١١.ایجاد ساز و کار لازم به منظور ترغیب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت تحقیق و پژوهش ،تدوین پایان نامه های تحصیلی وآیین نامه های مختلف در حوزه بهداری دفاع مقدس و حوادث غیر مترقبه

١٢. تهیه و تدوین کتابهای مرجع در بخش های مختلف ( فرماندهی و مدیریت ، بهداشت و درمان ، امداد و انتقال ، دارو و تجهیزات ، آموزش و نیروی انسانی و … )

١٣. تهیه فیلم های فاخر داستانی مستند ،کلیپ و سایر تولیدات رسانه ای برای بخش های مختلف بهداری دفاع مقدس و مقاومت

١٤. برنامه ریزی به منظور احیا، حفظ و نگهداری بیمارستان های صحرایی و تجهیزات تخصصی بهداری رزمی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

اهداف، مأموریت و وظایف مؤسسه بهداری رزمی

هدف گذاری عملیاتی مؤسسه

تحلیل  ، دانش  ، تصمیم ، بصیرت  ، عمل

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت